دستورالعمل اجراي هماهنگ قانون ارتقاء بهروري در كاركنان باليني نظام سلامت
اجراي هماهنگ قانون ارتقاء بهروري كاركنان باليني
نظربه اینکه اجرایی نمودن قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت در دستورکار وزارت متبوع ودانشگاه قرار گرفته است با توجه به تفاسیر و برداشتهاي متفاوت احتمالی از اجراي قانون موضوع در دي ماه سال 1389 در جلسه مدیران پرستاري بیمارستانهاي تحت پوششدانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار تهیه و به Excel گرفت و ابهامات قانونی مطرح و برطرف گردید. متعاقب آن فرم نرم افزاري برنامه در قالب همه بیمارستانها ارسال گردید .مقرر شد جهتتمرین اجراي قانون، مشخصات کلیه کارکنان بر اساس سنوات خدمت، صعوبت کار بخشو نوبت کاري در برنامه فوق وارد گردد وبرنامه شیفت کاري بهمن بیمارستان در فرمت فوق نوشته شود.

 • 1,775
 • 10

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  دانلود کنید:

  https://elmpajooh.com/wp-content/uploads/2022/06/Bahrevari-1.pdf

  نظربه اینکه اجرایی نمودن قانون ارتقاء بهروري کارکنان بالینی نظام سلامت در دستورکار وزارت متبوع
  ودانشگاه قرار گرفته است با توجه به تفاسیر و برداشتهاي متفاوت احتمالی از اجراي قانون موضوع در دي
  ماه سال 1389 در جلسه مدیران پرستاري بیمارستانهاي تحت پوششدانشگاه مورد بحث و تبادل نظر قرار
  تهیه و به Excel گرفت و ابهامات قانونی مطرح و برطرف گردید. متعاقب آن فرم نرم افزاري برنامه در قالب
  همه بیمارستانها ارسال گردید .مقرر شد جهتتمرین اجراي قانون، مشخصات کلیه کارکنان بر اساس سنوات
  خدمت، صعوبت کار بخشو نوبت کاري در برنامه فوق وارد گردد وبرنامه شیفت کاري بهمن بیمارستان در
  فرمت فوق نوشته شود. پساز جمع آوري اطلاعات نواقصاستخراج و به مدیر پرستاري مرکز اطلاع داده شد.
  در نهایت پساز جلسه تیرماه وزارت متبوع به منظور اجراي سراسري قانون، جلسه ي دیگري با حضور مدیر
  امور پرستاري،کارشناس نیروي انسانی پرستاري و 5 نفر از مدیران پرستاري بیمارستانهاي (بهارلو ،حضرت
  فاطمه (س)، مرکز طبی کودکان، رازي و فیروزگر) که در فاز تمرین، مستندات بهتري ارائه نموده بودند،
  تشکیل گردید. در این نشست 4 ساعته دستورالعمل اجراي قانون ارتقاي بهره وري در دانشگاه با استناد به
  قانونی و آئین نامه اجرائی تدوین گردید.
  مقرر گردید کلیه توافقات و هماهنگی ها بر اساسمر قانون باشد.
  همچنین مقرر گردید به منظور اجراي هماهنگقانون در کلیه بیمارستانها، علاوه بر جلسه توجیهی و لکه گیري
  اجراي برنامه در کلیه بیمارستانها با همکاري مدیران محترم پرستاري پیشگفت، دستورالعمل اجرائی از سوي
  معاونتمحترم درمان به بیمارستانها ابلاغ گردد

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول