ضوابط و قواعد یکسان مراکز ارائه دهنده خدمت و خریدار خدمات تخصصی طب اورژانس
آخرین دستورالعمل مربوط به خریدار خدمات تخصصی اورژانس که دستورالعمل و قوانین قبل آن ملغی شده است
رزیدنت ایران متخصص

 • 2,126
 • 26

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها

  دانلود کنید:

  https://elmpajooh.com/wp-content/uploads/2022/06/bimeh-1400.pdf

  مالک دستورالعمل ذیل، استانداردها و دستورالعملهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ارائه خدمات
  بخش اورژانس بیمارستانی و آخرین ویرایش شناسنامهها و استاندارد خدمات مراقبت بحرانی، ویزیت جامع و ویزیت محدود، ابالغی
  از معاونت درمان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )ابالغی سال 1399 )و کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت )ویرایش
  سوم-1396 )میباشد

  ما از ایده‌های ناب شما استقبال می‌کنیم، اگر ایده‌ای دارید با ما در میان بگذارید

  09120126891

  info@elmpajooh.ac.ir

  مشهد، میدان هنرستان،شهید فکوری 30، پلاک 201، طبقه اول